Nowoczesna dydaktyka akademicka – publikacja

Posted on by 0 comment

Bardzo ciekawa publikacja dr Błażeja Sajduka pt. „Nowoczesna dydaktyka akademicka Kto Kogo Uczy?„. Zachęcam do zapoznania się z nią.

Za autorem książki:

Pu­bli­ka­cja skła­da się z czte­rech roz­dzia­łów, każ­dy jest po­świę­co­ny in­nej czę­ści pro­ce­su dy­dak­tycz­ne­go. Ce­lo­wo cha­rak­te­ry­sty­kę „oto­cze­nia” pra­cy wy­kła­dow­cy roz­po­czę­to od opi­sa­nia kogo uczysz? – osób, któ­re ak­tu­al­nie są na­ucza­ne w mu­rach szkół wyż­szych. To oni, przed­sta­wi­cie­le Po­ko­le­nia Y, są bo­wiem w cen­trum pro­ce­su dy­dak­tycz­ne­go. Dru­ga część tek­stu oma­wia za­gad­nie­nia zwią­za­ne z tym kto uczy?, czy­li ze spe­cy­fi­ką pra­cy osób, któ­re prze­ka­zu­ją wie­dzę no­wej ge­ne­ra­cji stu­den­tów. Część trze­cia pró­bu­je pod­po­wie­dzieć czy­tel­ni­kom jak uczyć? – ja­kie po­dej­ścia i me­to­dy sto­so­wać. Pu­bli­ka­cję za­my­ka cha­rak­te­ry­sty­ka tego czym uczyć?, czy­li opis wy­bra­nych, naj­bar­dziej po­moc­nych w pro­ce­sie prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy apli­ka­cji i pro­gra­mów do­stęp­nych w In­ter­ne­cie za dar­mo, albo za nie­wiel­ką opła­tą.

Dodaj komentarz