Monthly Archives: luty 2015

Otwarte zasoby – otwarta nauka

Posted on by 0 comment

Warto poinformować o dwóch interesujących miejscach, w których można uzyskać dostęp do zasobów naukowych w postaci otwartego dostępu. Miejsca, o których mowa to Otwórz książkę oraz Repozytorium Centrum Otwartej Nauki.

W serwisie Otwórz książkę w chwili obecnej znajduje się ponad 350 książek.

Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w kręgu środowiska akademickiego, jak poza nim.

Natomiast w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki znaleźć można ponad 5000 publikacji.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej.

Zachęcam do zaglądnięcia w te miejsca i skorzystania z otwartego dostępu do publikacji.

Category: edukacja, otwarta nauka

Uczłowieczenie e-learningu czyli nie tworzą tego roboty

Posted on by 0 comment

Ostatnio bardzo często stykam się – ogólnie rzecz ujmując – z problemem postrzegania roli człowieka w procesach e-learningowych. A zawężając to do odbierania e-learningu jako czegoś stworzonego przez mityczne działy, w których siedzą humanoidalne stwory wspierane przez roboty. Te właśnie kosmiczne zastępy tworzą jakieś tam kursy, które nie są w żadnym stopniu zrozumiałe dla normalnego zjadacza chleba. Z drugiej zaś strony w wielu przypadkach kadra menadżerska nie widzi w tym żadnego problemu, ponieważ na końcu i tak jest materiał w postaci kursu.

Continue reading

Nowoczesna dydaktyka akademicka – publikacja

Posted on by 0 comment

Bardzo ciekawa publikacja dr Błażeja Sajduka pt. „Nowoczesna dydaktyka akademicka Kto Kogo Uczy?„. Zachęcam do zapoznania się z nią.

Za autorem książki:

Pu­bli­ka­cja skła­da się z czte­rech roz­dzia­łów, każ­dy jest po­świę­co­ny in­nej czę­ści pro­ce­su dy­dak­tycz­ne­go. Ce­lo­wo cha­rak­te­ry­sty­kę „oto­cze­nia” pra­cy wy­kła­dow­cy roz­po­czę­to od opi­sa­nia kogo uczysz? – osób, któ­re ak­tu­al­nie są na­ucza­ne w mu­rach szkół wyż­szych. To oni, przed­sta­wi­cie­le Po­ko­le­nia Y, są bo­wiem w cen­trum pro­ce­su dy­dak­tycz­ne­go. Dru­ga część tek­stu oma­wia za­gad­nie­nia zwią­za­ne z tym kto uczy?, czy­li ze spe­cy­fi­ką pra­cy osób, któ­re prze­ka­zu­ją wie­dzę no­wej ge­ne­ra­cji stu­den­tów. Część trze­cia pró­bu­je pod­po­wie­dzieć czy­tel­ni­kom jak uczyć? – ja­kie po­dej­ścia i me­to­dy sto­so­wać. Pu­bli­ka­cję za­my­ka cha­rak­te­ry­sty­ka tego czym uczyć?, czy­li opis wy­bra­nych, naj­bar­dziej po­moc­nych w pro­ce­sie prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy apli­ka­cji i pro­gra­mów do­stęp­nych w In­ter­ne­cie za dar­mo, albo za nie­wiel­ką opła­tą.

Praca z ekspertem dziedzinowym

Posted on by 0 comment

Ciekawa zajawka dotycząca współpracy z ekspertami dziedzinowymi/merytorycznymi przy realizacji projektu e-learningowego.

Jak im pomóc? Jak przeprowadzić przez cały proces projektowy? Jak wyciągnąć esencję do zrealizowania projektu?

Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery

Posted on by 0 comment

Po wielu miesiącach wyczekiwania światło dzienne ujrzała publikacja z X jubileuszowej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” pt. „E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery”. Jest ona dostępna na stronie konferencji do pobrania w formie pliku PDF.

Zachęcam do zapoznania się z tą publikacją.

Webinarium na temat otwartych licencji

Posted on by 0 comment

Bardzo ciekawie zapowiadające się webinarium dotyczące otwartych licencji odbędzie się 19.02.2015 (czwartek) o godzinie 18:00. Poprowadzi je Alek Tarkowski dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.

Podczas webinarium dowiecie się, czym są wolne i otwarte licencje, po co się je stosuje oraz jak można ich używać zarówno, gdy tworzycie coś swojego, jak i gdy chcecie skorzystać z dorobku innych. Przekonacie się, że to nie takie trudne, a wysiłek na pewno się opłaci.

Aby zapisać się na to wydarzenie należy wysłać maila na adres dane@techsoupglobal.org. Osoby, które zgłoszą się do uczestnictwa otrzymają bezpośredni link do webinarium na godzinę przed szkoleniem.

Szczegóły: http://www.danepowarszawsku.pl/blog/webinarium-nie-wszystkie-prawa-musza-byc-zastrzezone-czyli

Category: otwarte licencje